Regulamin sklepu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2023

Zarządu BEL-POL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 11.01.2023r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu sklepu internetowego

www.podlogi-drzwi.pl prowadzonego przez BEL-POL

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Regulamin sklepu internetowego www.podlogi-drzwi.pl obowiązujący od 12.01.2023r.


Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.podlogi-drzwi.pl, który jest prowadzony przez BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503.

Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego www.podlogi-drzwi.pl i akceptację regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez BEL-POL sklep internetowy, dostępny pod adresem www.podlogi-drzwi.pl.

BEL-POL - BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455, nr rejestrowy BDO 000101503. Z BEL-POL można kontaktować się:

1) pisemnie pod adresem wskazanym powyżej,

2) pod adresem poczty elektronicznej: [email protected],

3) po numerem telefonu: (12) 290 66 66 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00).

Kupujący (zwany też Klientem) - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, składający zamówienie w sklepie internetowym www.podlogi-drzwi.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą zamówienie w sklepie internetowym www.podlogi-drzwi.pl bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla niego charakteru zawodowego tzn. w szczególności, że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na towary złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym regulaminem.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez BEL-POL na rzecz Usługobiorcy.

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

Konto Klienta – stanowi usługę elektroniczną będącą oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym BEL-POL, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie. Umożliwia ono składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży towarów przez Klienta.

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa:

warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego;

zasady rejestracji w Sklepie;

zasady korzystania ze Sklepu;

warunki składania zamówień na towar/towary w Sklepie;

warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu;

warunki płatności;

warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego www.podlogi-drzwi.pl, w tym rejestracji w sklepie internetowym www.podlogi-drzwi.pl , a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego bel-pol.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.

Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.

Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i założeniu Konta Klienta albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji, to jest bez zakładania Konta Klienta.

Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego www.podlogi-drzwi.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, tylko zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 72 Kodeksu Cywilnego.

III. Rejestracja

W celu rejestracji w Sklepie i założenia Konta Klienta należy wypełnić on-line formularz rejestracyjny, podając dane Klienta zgodnie z wymogiem formularza oraz ustanowić login oraz znane wyłącznie Klientowi hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i potwierdzić ten fakt klikając w odpowiednią kratkę. Klientowi nie wolno przekazywać hasła osobom trzecim. BEL-POL nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do Konta Klienta.

Dane wpisywane do formularza rejestracyjnego muszą zawierać prawdziwe informacje o Kliencie.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego, Sklep na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

Rejestracja oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych przez Klienta następnie za pomocą ustawień Konta Klienta.

Szczegółowe informacje o złożonych zamówieniach są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 60 miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia. Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich zamówień umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

Konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może, z zastrzeżeniem ppkt. 8-9 poniżej, zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Klienta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

Rezygnacja Klienta z prowadzenia Konta Klienta winna nastąpić z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia w drodze e-mail o rezygnacji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim winno zostać przesłane do BEL-POL na adres e-mail wskazany w pkt. I Definicje.

Ustanie prowadzenia Konta Klienta pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść zamówień złożonych przez Klienta i przyjętych do realizacji przez Sklep przed datą ustania prowadzenia Konta Klienta. W takim przypadku Konto Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia w ramach Konta Klienta, za wyjątkiem zamówień, co do których Sklep potwierdził przyjęcie do realizacji, zostaną anulowane. Wraz z upływem okresu, o którym mowa w ppkt. 8 powyżej, następuje usunięcie Konta Klienta.


 1. Składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży

Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

BEL-POL nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży towarów, w tym sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży. Sklep może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość towaru.

Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych towarów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich towarów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na stronie Sklepu.

BEL-POL ma prawo do odmowy realizacji zamówień:

nieopłaconych przez Klienta, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu,

zamówionych w ilościach hurtowych,

wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,

złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,

złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

niepotwierdzonych przez BEL-POL w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,

okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują możliwość oszustwa.

W celu złożenia zamówienia należy:

zalogować się w Sklepie na posiadane Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji i bez zakładania Konta Klienta;

w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, złożyć oświadczenie, że składane zamówienie nie ma charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ma charakter zawodowy;

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia i umieścić go w koszyku, a następnie kliknąć w ikonę „Zamawiam”;

wybrać sposób dostawy oraz wpisać adres do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta;

wybrać formę płatności. Faktura jest dostarczana Klientowi drogą elektroniczną. Klient ma prawo żądać dostarczenia faktury w formie papierowej;

potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar klikając w ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie BEL-POL oferty zawarcia umowy sprzedaży. Oferta jest wiążąca dla Klienta tylko wówczas, jeżeli BEL-POL potwierdzi jej przyjęcie do realizacji.

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez BEL-POL zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem BEL-POL o przyjęciu oferty, o której mowa w ppkt. 6 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a BEL-POL do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tego zamówienia. BEL-POL ma 4 dni robocze na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez BEL-POL otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym BEL-POL nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji bądź odmówi realizacji zamówienia, umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a BEL-POL nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a BEL-POL dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.

W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres e-mail: [email protected], zadzwonić pod numer telefonu: (12) 290 66 66   (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00), napisać na adres siedziby BEL-POL: ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica.

Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.

Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez BEL-POL i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.

BEL-POL zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji BEL-POL może wysłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – BEL-POL może wysłać do Klienta wiadomość z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

 1. Informacje o produktach

Informacje o towarach w Sklepie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 72 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie:

podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że zawierają wszystkie podatki i cła,                 w tym podatek od towarów i usług (VAT).

nie obejmują kosztów dostawy (koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta) oraz ewentualnych kosztów związanych z wyborem opcji płatności przy dostawie. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy oraz ewentualne koszty związane z wyborem opcji płatności przy dostawie) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta oraz potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji).

Sklep może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnych warunkach.

Ceny podawane w Sklepie nie muszą odpowiadać cenom obowiązującymi w sklepach stacjonarnych BEL-POL i nie muszą podlegać tym samym rabatom i promocjom, które w danym czasie obowiązują  w sklepach stacjonarnych BEL-POL.

W Sklepie nie występuje proces indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W każdym przypadku przy informacji o obniżeniu ceny towaru, obok informacji o obniżonej cenie Sklep uwidacznia także informację o najniższej cenie danego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sklep umieszcza także informację o najniższej cenie danego towaru, która obowiązywała od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Sklep nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie, podstronach sklepu.

 

 1. Płatność:

Dostępne metody płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru:

w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego Klient dokonuje płatności:

 • za pośrednictwem możliwego do wyboru przy składaniu zamówienia systemu płatności on line
 • przelewem bankowym (tradycyjnym)
 • w systemie ratalnym

w przypadku wybrania opcji dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej  Klient dokonuje płatności:

 • za pośrednictwem możliwego do wyboru przy składaniu zamówienia systemu płatności on line przelewem bankowym (tradycyjnym)
 • w systemie ratalnym
 • płatność za pobraniem przy czym, przy tej metodzie płatności, maksymalna wartość jednego zamówienia, łącznie ze wszystkimi dodatkowymi kosztami, nie może przekraczać kwoty 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł i 00/100)

w przypadku wybrania opcji dostawy towaru naszym transportem Klient dokonuje płatności:

 • za pośrednictwem możliwego do wyboru przy składaniu zamówienia systemu płatności on line
 • przelewem bankowym (tradycyjnym)
 • w systemie ratalnym

W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem możliwego do wyboru przy składaniu zamówienia systemu płatności on line, Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności. Zastrzega się, że zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia przez Klienta zamówienia. Brak realizacji zapłaty w ww. terminie spowoduje odmowę BEL-POL realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, o czym Sklep poinformuje Klienta.

W razie wyboru płatności przy dostawie towarów (tzw. „za pobraniem”) zamówienie będzie zrealizowane po wysłaniu przez BEL-POL na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez BEL-POL.

W razie wyboru płatności w systemie ratalnym, Klient w ramach procedury  składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu na stronę Kredytodawcy  w celu wypełnienia i złożenia formularza niezbędnego do oceny zdolności kredytowej i, w przypadku pozytywnej oceny kredytowej, zawarcia umowy kredytu. Operacja dokonywana jest pomiędzy Klientem a Kredytodawcą.
Brak zawarcia umowy kredytu oraz zapłaty w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia spowoduje odmowę BEL-POL realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, o czym Sklep poinformuje Klienta.

W przypadku wyboru płatności w systemie ratalnym, a Kredytodawca odmówił udzielenia Klientowi kredytu lub wniosek o kredyt został anulowany przez Kredytodawcę zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych dokumentach Kredytodawcy oraz Klient nie dokonał zapłaty w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia – powyższe spowoduje odmowę BEL-POL realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, o czym Sklep poinformuje Klienta.

W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, Klient dokonuje zapłaty poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy BEL-POL wskazany w przesłanym przez BEL-POL potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Zastrzega się, że zapłata powinna zaksięgować się na rachunku bankowym BEL-POL w terminie 3 dni robocze od złożenia przez Klienta zamówienia. Brak realizacji zapłaty w ww. terminie spowoduje odmowę BEL-POL realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, o czym Sklep poinformuje Klienta.

W przypadku wyboru przez Klienta innej metody płatności niż „za pobraniem” oraz braku płatności, Sklep może przesłać dodatkową wiadomość z informacją o braku zapłaty. W celu uniknięcia wątpliwości, wiadomość ta nie będzie stanowiła potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

VII. Odbieranie zamówień, dostawa i koszty dostawy

Z zastrzeżeniem ppkt. 11, zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez:

1) BEL-POL lub

2) za pośrednictwem firmy kurierskiej.

pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres z zastrzeżeniem ppkt. 3-4 poniżej.

Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak towar zostanie nadany przez BEL-POL (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Klienta ze Sklepem.

Klient może w zamówieniu wskazać, że odbierze towar osobiście wskazując w zamówieniu konkretny magazyn ze znajdującej się tam listy magazynów. Odbioru osobistego można dokonać wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków łącznie tj.:

1) po wcześniejszym ustaleniu z BEL-POL za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (telefoniczne ustalenia winny być potwierdzone e-mailem) terminu odbioru zamówienia oraz

2) w godzinach otwarcia magazynu wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Klient powinien dokonać odbioru zmówionego towaru w terminie ustalonym zgodnie z zapisami ppkt. 3. W przypadku braku odbioru towaru w ww. terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została zapłata. W przypadku gdy zakup został sfinansowany na podstawie umowy kredytu zwrotu dokona Sklep do Kredytodawcy. Klient zostanie poinformowany w drodze widomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Koszty transportu (dostawy) ponosi Kupujący.

Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.

W przypadku gdy dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Sklep nie odpowiada za przeszkody, które Kupujący powinien zgłosić, a które uniemożliwiają skuteczną i terminową dostawę pod wskazany przez Kupującego adres np. zakaz wjazdu na ulicę, na której znajduje się adres dostawy;  prace drogowe na ulicy, na której znajduje się adres dostawy itp. Również, w przypadku, jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep e-mailem pod adres: [email protected]. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep e-mailem pod adres: [email protected] oraz uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody.

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony towar (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu towaru, jeżeli z powyższego powodu pomimo zachowania przez Sklep i firmę kurierską należytej staranności dostarczenie towaru lub dostarczenie go w terminie okaże się niemożliwe.

Sklep dopuszcza możliwość dostawy towarów poza teren Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie po uprzednim ustaleniu z Klientem sposobu, terminu i kosztów przesyłki towaru.

VIII. Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

Klient może zrezygnować z zamówienia, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sklep do realizacji a przed wysłaniem towaru do Kupującego, wyłącznie za zgodą Sklepu (zgoda Sklepu winna być przesłana drogą elektroniczną e-mailem) kontaktując się e-mailem pod [email protected].

Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy sklepu [email protected] . Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu (kliknij aby pobrać formularz). Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Z zastrzeżeniem ppkt. 4 poniżej, w przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony towar  Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić niezwłocznie (nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na adres: BEL-POL Sp. z o.o. ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica wraz z wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym własnoręcznie formularzem -  oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument lub  Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.

Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, a także jego cech i funkcjonowania.

Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument (należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący lub w innej formie uzgodnionej z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem (np. przelewem na rachunek wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy). W przypadku gdy zakup został sfinansowany na podstawie umowy kredytu zwrotu dokona Sklep do Kredytodawcy.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument. Ponadto jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność. W celu uniknięcia wątpliwości dostawy są realizowane przez Sklep na terenie Polski i koszty zwrotu powinny także obejmować zwrot z lokalizacji Klienta znajdujący się na terenie Polski.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi w odniesieniu do:

1) o świadczenie usług, jeżeli BEL-POL wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez BEL-POL utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi BEL-POL nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Konsument, Przedsiębiorca Konsument przyjmuje do wiadomości, że takim towarem są np. drzwi zamawiane przez niego poprzez dokonanie wyboru konkretnych parametrów w szczególności: kolor, szerokość, rodzaj, stronę, wypełnieni itd.

4)  w której Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument wyraźnie żądał, aby BEL-POL do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

5) zawartej w drodze aukcji publicznej.

 1. Reklamacje z tytułu braku zgodności towaru z umową
 2. A) Dotyczy Konsumentów i/lub Przedsiębiorców Konsumentów

BEL-POL odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, jeżeli Konsument, Przedsiębiorca Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

Uprawnienia Konsumenta, Przedsiębiorcy Konsumenta w przypadku braku zgodności z umową

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument, Przedsiębiorca Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument, Przedsiębiorca Konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument, Przedsiębiorca Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta, Przedsiębiorcę Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta, Przedsiębiorcy Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Konsumenta, Przedsiębiorcę Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, Przedsiębiorcy Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument, Przedsiębiorca Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.

Konsument, Przedsiębiorca Konsument udostępnia Sklepowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Konsumenta, Przedsiębiorca Konsument towar na swój koszt.

Konsument, Przedsiębiorca Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Obniżenie ceny; odstąpienie od umowy

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument, Przedsiębiorca Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z zapisami powyżej w podrozdziale Uprawnienia Konsumenta, Przedsiębiorcy Konsumenta w przypadku braku zgodności z umową;

2) Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z zapisami powyżej w podrozdziale Uprawnienia Konsumenta, Przedsiębiorcy Konsumenta w przypadku braku zgodności z umową;

3)  brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanymi w powyższym podrozdziale Uprawnienia Konsumenta, Przedsiębiorcy Konsumenta w przypadku braku zgodności z umową;

5) z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, Przedsiębiorcy Konsumenta.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

Konsument, Przedsiębiorca Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument, Przedsiębiorca Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta, Przedsiębiorcę Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument, Przedsiębiorca Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

W razie odstąpienia od umowy Konsument, Przedsiębiorca Konsument niezwłocznie zwraca towar do Sklepu na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi, Przedsiębiorcy Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, Przedsiębiorca Konsument chyba że Konsument, Przedsiębiorca Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Dodatkowe informacje

Konsument, Przedsiębiorca Konsument jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce, Konsument, Przedsiębiorca Konsument winien odebrać towar oraz sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Konsument, Przedsiębiorca Konsument winien zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

Konsument, Przedsiębiorca Konsument może składać reklamację na adres: BEL-POL Sp. z o.o.                        ul. Strzelińska 10 58-100 Świdnica, jak również przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w pkt. I Definicje. Składając reklamację należy opisać brak zgodności towaru z umową sprzedaży. Kupujący może skorzystać z formularza  reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do regulaminu.

BEL-POL udzielić odpowiedzi na reklamację Kupującego będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że BEL-POL uznał reklamację.

 1. B) Dotyczy Kupujących innych niż Konsumentów, Przedsiębiorców Konsumentów

Kupujący inny niż Konsument, Przedsiębiorca Konsument jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce, Klient winien odebrać towar oraz sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Klient winien zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].

Kupujący inny niż Konsument, Przedsiębiorca Konsument może składać reklamację na adres:                     BEL-POL Sp. z o.o. ul. Strzelińska 10 58-100 Świdnica, jak również przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w pkt. I Definicje. Składając reklamację należy opisać brak zgodności towaru z umową sprzedaży. Kupujący może skorzystać z formularza  reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do regulaminu.

Kupujący inny niż Konsument, Przedsiębiorca Konsument ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność BEL-POL z tytułu niezgodności towaru z umową ogranicza się do uprawnienia Klienta do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo naprawienia towaru poprzez usunięcie wad. W pozostałym zakresie odpowiedzialność BEL-POL z tytułu niezgodności towaru z umową w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, odpowiedzialność BEL-POL za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego towaru.

Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli nie zbadał rzeczy w terminie 14 dni od dnia dostawy i nie zawiadomił niezwłocznie BEL-POL o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił BEL-POL niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Dla Kupującego innego niż Konsument, Przedsiębiorca Konsument w zakresie ewentualnych wad towaru stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące niezgodności towaru z umową. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.


 1. Gwarancja

BEL-POL nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane towary oraz nie świadczy usług posprzedażowych. Towary sprzedawane przez BEL-POL mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący może wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym producenta załączonymi do towarów.


 1. Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie rejestracji Konta, w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną                       (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest BEL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Strzelińska 10, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136320, REGON: 891022744, NIP: 884-22-61-455.

Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w poniższym celu i zakresie:

1) w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez BEL-POL Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi BEL-POL Sp. z o.o. współpracuje na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do utworzenia konta, złożenia zamówienia w Sklepie i realizacji tego zamówienia.

Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.

Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.

Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sprawach związanych z ochroną danych Kupujący może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w BEL-POL sp. z o.o., adres e-mail: [email protected].

Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


XII. Opinie, recenzje i komentarze kupujących

W Sklepie  oraz na stronie www.podlogi-drzwi.pl Kupujący nie ma możliwości zamieszczania wypowiedzi w tym opinii, recenzji i komentarzy (zwanych łącznie dalej Opiniami) odnoszących się m.in. do towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Sklepu.

Sklep może odsyłać do zewnętrznych narzędzi, serwisów prezentujących opinie Klientów np. wizytówki Google,  do social mediów w tym fanpage na Facebook, Instagram, YouTube, serwisów Opinie, Ceneo itp. Warunki pozostawiania opinii określają Regulaminy tych serwisów.

Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na social mediach, portalach opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione, możliwe i proporcjonalne kroki, aby sprawdzić czy opinie te pochodzą od klientów.

Jeżeli Opinia budzi wątpliwości, zawiera treści zabronione przez prawo, spam – jest usuwana.

Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować Opinie w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy uznaje to za uzasadnione.

Sprzedawca jest uprawniony do publikowania wybranych Opinii.

Sprzedawca nie korzysta z Opinii kupionych, sponsorowanych, uzyskanych w sposób barterowy.

Sprzedawca nie zamieszcza i nie zleca zamieszczenia innej osobie nieprawdziwych Opinii.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za treść takiej wypowiedzi. Opinia nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

XIII. Postanowienia końcowe

Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:

1) konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

2) konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

3) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;

4) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

5) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;

6) przeciwdziałanie nadużyciom;

7) siły wyższej;

8) w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.

Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej www.podlogi-drzwi.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

Korzystanie przez Klienta z portalu lub usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu (kliknij aby pobrać formularz).

Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby BEL-POL.

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce cookies.

BEL-POL oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

2) Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacji;

3) Załącznik nr 3 – Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

Copyright © 2024 Podłogi-drzwi | Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Graff

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.